Spriječimo poteškoće s gumama…

Za poteškoće s gumama uzroci mogu biti vrlo različiti, a tri su najčešća:

1) Problemi zbog niskoga tlaka zraka
Istraživanja koja su proveli vulkanizeri pokazala su da je najmanje 25 posto pregledanih guma imalo više od 10 posto prenizak tlak zraka. Prenizak tlak zraka jedan je od glavnih razloga brzog trošenja ramenoga dijela gume, neravnomjerno trošenje gaznoga sloja i prerano otkazivanje gume. Međutim pazite, i previsok tlak zraka može prouzročiti lošiju upravljivost, preveliko habanje guma i prerano otkazivanje.

2) Opasnosti od preopterećenja
Ako natovarimo osobne automobile, lagana teretna vozila i lagane prikolice više nego što je predviđeno, kršimo zakon. Preopterećenje stvara preveliku napetost u gumama, povećava uobičajeno savijanje i uzrokuje pregrijavanje. Nastupa brzo habanje, veće mogućnosti oštećenja zbog naleta i opasnost od preranog otkazivanja gume.

-> U priručniku za vozilo uvijek provjerite koliko morate povećati tlak zraka kod punog opterećenja vozila.

3) Posljedice brze vožnje
Ako velikom brzinom prijeđete velike relacije, guma se jako ugrije. To uzrokuje veće habanje i savijanje.

-> Da se ne bi prišlo akumulirala toplinska energija, vaše gume moraju biti u dobrom stanju, imati odgovarajući tlak zraka i njima smijete voziti samo do brzine koju predviđa njihova brzinska oznaka.